Wat is een ondersteuningsprofiel

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Hierin wordt het begrip schoolondersteuningsprofiel (SOP) wettelijk vastgelegd. Het SOP biedt een beschrijving van de voorzieningen die op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

In het SOP formuleert de school dus de extra ondersteuning die zij kan verzorgen. Het SOP wordt opgesteld door het team (directeur, leraren, intern begeleider) van de school. Zo nodig wordt in kaart gebracht welke extra scholing de leerkrachten nodig achten.

De invulling van het SOP hangt af van de expertise van de school en de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Het profiel wordt op de school website geplaatst zodat ouders, leerlingen en andere partijen inzicht hebben in de mogelijkheden voor extra ondersteuning op de school.

Daarnaast staat in de wet dat het ondersteuningsprofiel een rol speelt bij de toelating van leerlingen. Het SOP beschrijft in hoeverre mogelijkheden van de school passen bij de onderwijsbehoeften van een leerling.

De achtergrond; waarom een ondersteuningsprofiel

De Wet Passend Onderwijs beschrijft twee belangrijke veranderingen. Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die zich aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt.

Als een kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school zorgen dat daar een passende plek is. Maar eerst moet de school zorgvuldig onderzoeken wat een kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Daarom moet bekend zijn wat de ondersteuningsmogelijkheden van die school zijn. Dat beschrijft de school dus in het SOP.

Om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen samenwerkingsverbanden meer middelen. De bedoeling is dat de scholen precies kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen zodat ze ondersteuning op maat kunnen organiseren.

In het samenwerkingsverband maken alle scholen met elkaar een gemeenschappelijk plan om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt, het Ondersteuningsplan. De ondersteuningsprofielen van alle scholen samen vormen de eerste pijlers van het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Meer weten?

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier downloaden.